سامانه استخدام ایران|تقويم استخداميتقويم استخدامي
عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام در دانشگاه شهید مدنی (سراسری) 1397-10-26 1397-11-02
استخدام سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران 1397-11-01 1397-11-15
استخدام فرماندهی نیروی انتظامی 1397-10-25 1397-11-25
استخدام در بانک ایران زمین 1397-09-28 1397-10-28
استخدام بانک ملی ایران 1397-09-10 1398-02-12 1398-03-05 1398-03-07

تقويم استخدام زمان شروع استخدام زمان برگزاري آژمون زمان توزيع کارت ورود به آزمون زمان آزمون استخدام

آگهي استخدام